L'Ajuntament de Xilxes adopta la present Política de Privacitat segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual deroga la Directiva 95/46/CE, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del Tractament tant de la informació recollida directament en les dependències municipals, com a través de la seua seu electrònica o pàgina web és l'Ajuntament de Xilxes/Xilxes. Les dades de contacte del qual són:

- Domicili: Plaza d'Espanya, 5. CP: 12592 Xilxes/Xilxes (Castelló)

- E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Telèfon: 964 59 00 02DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Xilxes/Xilxes són (segons Encàrrec de Gestió de la Diputació de Castelló adoptada en sessió plenària del 24 de juliol de 2018):

- Entitat: Diputació Provincial de Castelló.

- Dependència: Secretària General.

- Nom de l'Organisme: Oficina Provincial de Protecció de Dades i Seguretat.

- Persona de contacte: Borja Colón de Carvajal Fibla.

- NIF de l'entitat: P1200000F

- E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les dades de caràcter personal que es pogueren recaptar dels interessats quedaran incorporats a l'activitat pròpia de l'Ajuntament de Xilxes/Xilxes.

La base legal per a cada activitat de tractament ve reflectida en el Registre d'Activitats de Tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten de l'interessat seran adequats, pertinents i limitats al necessari per a atendre la fi per als quals són tractats. I el seu tractament complirà amb els principis relatius al tractament que assenyala el Reglament General (UE) 2016/679 i LOPDGDD 3/2018 (principis de licitud, lleialtat i transparència).

L'Ajuntament de Xilxes/Xilxes, com a responsable i els encarregats del tractament pel seu compte, així com totes les persones que intervinguen en qualsevol fase d'aquest, estaran subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l'art. 5.1.f) del Reglament General (UE) 2016/679. Adoptant-se d'altra banda, totes les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, malament ús, pèrdua, robatori o tractament no autoritzat o il·lícit.FINALITATS DEL TRACTAMENT

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament de Xilxes/Xilxes i que estan accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament

L'Ajuntament indicarà de manera explícita les finalitats per a cadascun dels tractaments en clàusules informatives incorporades en totes les vies per les quals es recapten dades de caràcter personal (formularis en paper, formularis seu electrònica, cartelleria, notes informatives, correus electrònics...)LEGITIMACIÓ

El tractament de les dades de caràcter personal es realitzarà per al compliment d'una obligació legal, per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics, per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part, o mitjançant el consentiment de l'interessat, que haurà de ser recaptat mitjançant una clara acció afirmativa (explícita, precisa i inequívoca). L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment. El que no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En tot el moment en què es recapten dades de l'interessat serà informat de l'activitat de tractament corresponent, mitjançant un informació bàsica i resumida.

El Registre d'Activitats de Tractament recull la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament de Xilxes/Xilxes.CONSERVACIÓ DE DADES.

Les dades de caràcter personal proporcionats es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten, llevat que hagen de conservar-se amb finalitats d'arxiu en interés públic, finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques i fins que complisca el termini per a determinar les possibles responsabilitats derivades del seu tractament.COMUNICACIÓ DE DADES.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal recollits, no seran facilitats a tercers, excepte quan siga necessari per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud, o amb el consentiment exprés de l'interessat, així com a altres administracions competents en la matèria, quan corresponga o quan siguen requerides per les autoritats públiques competents

Els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que porta l'Ajuntament de Xilxes/Xilxes, poden consultar-se en el Registre d'Activitats de Tractament.MENORS D'EDAT.

En compliment del que s'estableix en els articles 8 del RGDP i 7 de la EL 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament podrà fundar-se en el seu consentiment quant siga major de catorze anys. El tractament de dades de menors de catorze anys, fundat en el consentiment, només serà lícit si consta el del titular de la pàtria potestat o tutela, amb l'abast que determinen els titulars de la pàtria potestat o tutela.DRETS DELS INTERESSATS.

Els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, davant l'Ajuntament de Xilxes/Xilxes situat en Plaza d'Espanya, 5, 12592 Xilxes/Xilxes, especificant el dret que l'exercici del qual sol·licita i acompanyant document identificatiu (DNI, Passaport…).

En cas de no quedar satisfet amb la resolució a l'exercici dels seus drets, i en tot cas, pot presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.agpd.es)MESURES DE SEGURETAT

L'Ajuntament de Xilxes/Xilxes adoptarà les mesures de seguretat establides en la normativa vigent (Esquema Nacional de Seguretat) per a garantir la qualitat de la informació i la prestació continuada dels serveis, actuant preventivament, supervisant l'activitat diària i reaccionant als incidents.