Alcaldia

ALCALDE

  D. José Martínez Melchor

 

Regidories

FESTES, PERSONAL, INTERIOR I URBANISME, HISENDA I COMPTES

1ª Tenencia d'alcaldia   

  Regidor delegat: José Manuel Navarro Arnau

 

EDUCACIÓ, CULTURA I NOVES TECNOLOGIES

2ª Tenencia d'alcaldia   

  Regidor delegat: Erik Segarra Marco  

 

SERVEIS MUNICIPALS, SERVEIS SOCIALS, MAJORS I MESTRESES DE CASA, SANITAT, MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I RESIDUS  

  Regidora delegada: Patrocinio Valls Abad

  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TURISME I PLATGES, COMERÇ, SUBMINISTRAMENTS I CONTRACTACIÓ, PROMOCIÓ INDUSTRIAL, DESENVOLUPAMENT I TREBALL, ESPORTS I JOVENTUD   

  Regidora delegada: Mª Teresa Pines Chalmeta

 

Comissions informatives

HISENDA, COMERÇ, INDUSTRIA, TURISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (COMISSIÓ ESPECIAL DE CONTERS)

Competencias: Participació ciutadana, turisme, platges, comerç, suministres, contractació, hisenda, conters, promoció industrial, desenvolupment, treball i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Compossició: 

Titulars: Mª Teresa Pinés Chalmeta, José Manuel Navarro Arnau, Erik Segarra Marco, Vicente Martínez Mus, Marta Lapuerta Arnau, Manuel Blasco Felip.

Suplents: Patrocinio Valls Abad, Fernando Giménez Gallego, Guzmán Vicente Hernández.

Secretaria: Salvador Almarche García / Francisco Javier Tortosa Gassó.


 

SERVEIS MUNICIPALS, ASUMPTES SOCIALS, AGRICULTURA, URBANISME I MEDI AMBIENT

Competències: Serveis municipals, serveis socials, inmigració, majors, mestreses de casa, sanitat, medi ambient, agricultura, residus, urbanisme i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Composición:

Titulars: Patrocinio Valls Abad, Mª Teresa Pinés Chalmeta, José Manuel Navarro Arnau, Erik Segarra Marco, Vicente Martínez Mus, Fernando Giménez Gallego, Manuel Blasco Felip.

Suplents: Marta Lapuerta Arnau, Guzmán Vicente Hernández.

Secretaria: Francisco Javier Tortosa Gassó / Manuel Vte. Gil González.


 

JUVENTUT I ESPORTS

Competències: Juventut, esports i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Compossició:

Titulars: Mª Teresa Pinés Chalmeta, Patrocinio Valls Abad, Erik Segarra Marco, Fernando Giménez Gallego, Marta Lapuerta Arnau, Manuel Blasco Felip.

Suplents: José Manuel Navarro Arnau, Vicente Martínez Mus, Guzmán Vicente Hernández.

Secretaria: Manuel Vicente Gil González / Francisco Javier Tortosa Gassó.


 

INTERIOR I FESTES

Competències: Festes, interior, personal i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Compossició:

Titulars: José Manuel Navarro Arnau, Patrocinio Valls Abad, Erik Segarra Marco, Guzmán Vicente Hernández, Vicente Martínez Mus, Manuel Blasco Felip.

Suplents: Mª Teresa Pinés Chalmeta, Marta Lapuerta Arnau, Fernando Giménez Gallego.

Secretaria: Manuel Vicente Gil González /Francisco Javier Tortosa Gassó.


 

EDUCACIÓ, CULTURA I NOVES TECNOLOGIES

Competències: Educació, cultura, noves tecnologies i qualsevol altra relacionada amb les matèries objecte de la mateixa.

Compossició:

Titulare: Erik Segarra Marco, José Manuel Navarro Arnau, Mª Teresa Pinés Chalmeta, Patrocinio Valls Abad, Marta Lapuerta Arnau, Guzmán Vicente Hernández, Manuel Blasco Felip.

Suplents: Vicente Martínez Mus, Fernando Giménez Gallego.

Secretaria: Yolanda Almansa Saura / Manuel Vicente Gil González.

El plenari municipal

El Plenari és el màxim òrgan de representació política dels ciutadans. Està integrat pels Regidors triats en les eleccions municipals:

 

PSOE: José Martínez Melchor (Alcalde-President), José Manuel Navarro Arnau (Portaveu), Patrocinio Valls Abad y Mª Teresa Pines Chalmeta

 

Esquerra Unida: Erik Segarra Marco (Portaveu).

 

No adscrit: Manuel Blasco Felip (Portaveu).

 

PP: Vicente Martínez Mus (Portaveu), Guzmán Vicente Hernández (portaveu suplent), Marta Lapuerta Arnau y Fernando Gimenez Gallego.

 

Està presidit per l'Alcalde i les seues sessions són públiques, no obstant això, pot acordar-se per majoria absoluta el caràcter secret del debat i votació d'aquells assumptes que puguen afectar l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge d'alguna persona.

Les sessions del Ple poden ser ordinàries o extraordinàries. Les sessions ordinàries són aquelles que se celebren periòdicament. La periodicitat de les sessions es fixa per acord del Ple. Les extraordinàries són aquelles que no obeïxen a una periodicitat preestablida, se celebren, quan així ho decidix l'Alcalde o ho sol·licita, almenys, la quarta part del número legal de membres de la Corporació.

Els acords adoptats en el Ple, queden reflectits en les Actes del Ple, les quals poden ser consultades en Seu Electrònica -> Tauler d'Anuncis -> Organs de Govern

Addicionalment, des de l´any 2016, les sessions del Ple són grabades i poden ser reproduïdes al següent enllaç de video-actes.