Arrel de l'entrada en vigor de la Llei 5/1995, de 20 de març, van ser constituïts els Consells Agraris municipals, a fi de fomentar la participació dels òrgans de govern, molt pròxims als ciutadans, en l'organització del sector agrari.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL  AGRARI .

PRESIDENT

D. José Martínez Melchor                                                                                           

SECRETARIA

Dª María del Carmen Melchor Tel             

                                                                                                                                  

VOCALS.

Dña. Patro Valls Abad                                 

D. Erik Segarra Marco                                

D. Guzmán Vicente Hernández                  

D. Manuel Blasco Felip                                                                                               

D. Pedro Talavera Soriano                          

D. José Canós Balaguer                                                                                               

D. José María Martínez Bargues                                                                                  

D. Isidro Martínez Díaz                                                                                               

Dña. Cristel Santander Tarín – como técnico agrícola