Les empreses a càrrec del projecte, CIOPU i FACSA, han emés els informes sol·licitats pel consistori arran de l'ocorregut el passat 11 de novembre després del temporal

ayunxilxes

 

L'Ajuntament de Xilxes ha corregit la fallada en el funcionament del sistema de bombament del carrer Primer de Maig després de rebre els informes sol·licitats a CIOPU, empresa a càrrec del projecte i direcció de les obres, i FACSA, encarregada de la instal·lació, manteniment i funcionament d'aquestes, amb l'objectiu de justificar i donar solució a l'ocorregut el passat 11 de novembre després del temporal. 

 

La documentació aportada exposa que s'ha detectat una diferència entre l'especificat en el projecte de construcció i el realment executat, concretament referent a la col·locació de l'embornal directe. Aquest canvi explicaria la falta de capacitat de captació dels escolaments en el sistema d'evacuació de pluvials i, per tant, la fallada en el funcionament durant l'últim episodi de fortes precipitacions.

 

Una vegada comprovats els documents aportats, FACSA ha procedit a la modificació de l'error per a assegurar la correcta evacuació del desguàs d'aquesta via.