El Consistori licita l'adjudicació de la instal·lació temporal d'un servei de lloguer de taules d'aquest esport durant la temporada estival de l'any 2023, amb possible pròrroga per a la temporada de 2024

IMAGEN NP 27.04.23 2

 

L'Ajuntament de Xilxes ha publicat un concurs mitjançant procediment obert per a la instal·lació temporal i explotació de l'activitat esportiva de lloguer de padelsurf a la platja de Les Cases. Entre algunes de les obligacions de l’adjudicatori està la de mantindre oberta l'activitat entre l'1 de juliol i el 31 d'agost d'enguany.

 

En concret, el Consistori licita l'adjudicació, mitjançant el procediment obert amb diversos criteris, de la instal·lació temporal en Les Cases, en el límit del terme municipal amb Moncofa, d'un servei de lloguer de padelsurf amb ocupació de 1.250 m² en làmina d'aigua amb canal abalisat i de 50 m² en zona de domini marítim terrestre. L'adjudicació es donaria durant la temporada estival de l'any 2023, amb pròrroga per a la temporada 2024 supeditada a l'autorització del Pla d'Explotació de Costas 2024.

 

Les persones interessades poden accedir a la seu electrònica del Consistori (http://xilxes.sedelectronica.es) per a conéixer els plecs del concurs. Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es poden presentar electrònicament en el termini de 15 dies naturals a partir del 27 d'abril (després de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província). Una Mesa de contractació valorarà les ofertes atés un únic criteri d'adjudicació: el major preu proposat al Consistori, partint del cànon de 500 euros per temporada.