El procediment selectiu es basarà en un sistema de concurs oposició en el qual primer caldrà superar un examen de tipus test

limpieza

 

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat les bases per a la constitució d'una borsa de treball per a la contractació temporal de peons del servei de neteja viària i de platges. La jornada de treball podrà ser a temps complet o parcial, contínua o partida, en horari de demà, vesprada o nit, podent-se fixar jornades de dilluns a diumenge segons les necessitats del servei, sense perjudici del descans setmanal.

 

Les bases específiques reguladores del procediment selectiu defineixen les funcions del lloc, entre les quals es troben el condicionament de la riba de la platja, la neteja de carrers i camins amb l'instrumental facilitat o llevar herbes i buidar papereres.

 

Els i les aspirants admesos/es al procediment selectiu seran seleccionats pel Consistori mitjançant el sistema de concurs oposició. La primera fase, la d'oposició, atorgarà un màxim de 15 punts, serà de caràcter obligatori i eliminatori i consistirà a respondre per escrit a un qüestionari de 15 preguntes. Una vegada acabada l'oposició, tindrà lloc la valoració de la fase de concurs entre les persones que hagen superat la prova anterior.

 

El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta bossa és de 10 dies hàbils des de la publicació de les bases en esta pàgina i en la seu electrònica. Les sol·licituds s'hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament o de manera presencial en la Plaça Espanya, núm. 5 de Xilxes.