Les bases de la convocatòria poden consultar-se en la Seu Electrònica de la web municipal

herramientas deportivas 53876 138077

 

L'Ajuntament de Xilxes ofereix un lloc de treball de monitor esportiu amb caràcter temporal a través de la convocatòria de la borsa de treball per a la contractació de monitors d'esports mitjançant concurs de mèrits, oferint així oportunitats d'ocupació a la ciutadania. 

 

El període de contractació serà el corresponent a la duració de les activitats a exercir, que s'especificarà mitjançant hores setmanals en el document. Així mateix, els requisits dels aspirants en el procés selectiu estan establits en les Bases Generals, sent imprescindible la possessió d'un Títol de Tècnic d'Activitats Fisicoesportives en el Medi natural (Grau Mitjà) o un Títol de Monitor Nacional esportiu o titulacions superiors en esports o equivalent.

 

El termini de presentació de sol·licituds per a formar part d'aquestes proves selectives serà de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Les persones interessades poden consultar les bases i formalitzar la inscripció en la Seu Electrònica de la web www.xilxes.es.